WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

| Wiadomości |

WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami) oraz § 2 ust. 2 i ust. 5 pkt. b  w związku § 5 ust. 1 pkt. 2- 4 Uchwały Nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2539),

 

Wójt Gminy Wisznia Mała

przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pierwoszów.

 

 1. CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI:

Celem przeprowadzenia na terenie Gminy Wisznia Mała konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Pierwoszów,

jest zebranie od mieszkańców Sołectwa propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pierwoszów,.

 

 1. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 stycznia 2019r.

Termin zakończenia konsultacji: 29 stycznia 2019r.

 

III. OBSZAR TERYTORIALNY KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie Sołectwa  Pierwoszów – Gmina Wisznia Mała.

 

 1. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

 • Składanie propozycji, opinii i uwag za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: [email protected]
 • Składania propozycji, opinii i uwag w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wisznia Mała (ul. Wrocławska 9 – Punkt Obsługi Petenta) w godzinach pracy Urzędu tj.:  poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00 – 16:00, środa: 08:00 – 17:00; piątek: 08:00 – 15:00

 

 1. MIEJSCE i SPOSÓB KONSULTACJI

Propozycje, opinie i uwagi będą zbierane poprzez:

 • wypowiedzi – wpisy – wiadomości mieszkańców za pomocą elektronicznej skrzynki e-mailowej: [email protected]
 • przyjmowanie ich w formie pisemnej na „Formularzu uwag do projektu uchwały – „w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pierwoszów,” zwanym dalej „formularzem uwag” – stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
 • wypełniony formularzu uwag należy w terminie określonym w § 2 przesłać na adres skrzynki e-mailowej: [email protected], wysłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Wisznia Mała bądź złożyć ją w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu,
 • Formularze uwag, które będą anonimowe lub które wpłyną po 29 stycznia 2019r. nie będą brane pod uwagę.

 

 1. SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała, stronie internetowej Gminy Wisznia www.wiszniamala.pl oraz BIP

 

VII. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES KONSULTACJI

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierzam Mariuszowi Fedzin – Sekretarzowi Gminy Wisznia Mała.

 

Wisznia Mała, dnia 7.01.2019r.

 

 

Załączniki (do pobrania ze strony WWW):

 1. Projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pierwoszów.
 2. FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII, UWAG I PROPOZYCJI do PROJEKTU w/w uchwały

Zarządzenie Nr  16/19 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pierwoszów.