Budżet gminy Długołęka a budżet gminy Wisznia Mała i co z tego wynika.

| Wiadomości |

forsaPani Ewa Kargol z naszej Rady Sołeckiej przygotowała artykuł na temat budżetów gmin i przedstawiła dane finansowe dotyczące gminy Wisznia Mała i Długołęka. Na tej podstawie można wyciągnąć interesujące wnioski pozwalające ocenić naszą sytuację ekonomiczną na tle innych gmin.

Serdecznie dziękuję Pani Ewie za wkład pracy i poświęcenie czasu na przygotowanie tego materiału.

Budżet gminy Długołęka a budżet gminy Wisznia Mała i co z tego wynika.

Każda gmina posiada swój coroczny budżet, czyli plan dochodów (wpływów do budżetu) i wydatków.Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej gminy.

Na dochody (wpływy do budżetu) każdej gminy składają się dochody własne (z podatków, opłat oraz udziałów w podatkach PIT i CIT), subwencje ogólne, dotacje celowe oraz dotacje z budżetu państwa. W uproszczeniu około 40% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz około 7% podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane jest przez państwo corocznie gminie.

Z dochodów tych gmina wypełnia swoje zobowiązania wobec mieszkańców z tytułu gospodarki komunalnej, oświaty, pomocy społecznej etc, a także, a może przede wszystkim realizuje ważne dla mieszkańców inwestycje.

Bazując na oficjalnie dostępnych uchwałach budżetowych gmin Długołęka i Wisznia Mała na rok 2015 oraz na danych o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2014 wziętych z bazy danych Urzędu Statystycznego pozwolę sobie na porównanie poziomu średnich dochodów budżetowych obu gmin.

Pierwszy podstawowy fakt to ten, iż według oficjalnych danych statystycznych na terenie gminy Wisznia Mała na dzień 31.12.2014 oficjalnie mieszkało 2.8 razy mniej mieszkańców, niż na terenie gminy Długołęka. 27 531 (Długołęka) vs 9 848 (Wisznia Mała).

Drugi bardzo ważny fakt to ten, iż po uśrednieniu wszystkich budżetowych wpływów przypadających na jednego mieszkańca, wpływy te dla obu gmin są one prawie identyczne…..W zaokrągleniu 3500 PLN na mieszkańca w obu gminach.

Poniższe zestawienie, bazujące na uchwałach budżetowych obu gmin ze stycznia 2015 pokazuje oba fakty, a przy okazji uwidacznia dodatkowe ciekawe dane.

Gmina Wisznia Mała goni gminę Długołęka. Popatrzmy na uśrednione wpływy z podatku PIT czy podatku od nieruchomości. Mimo, iż nasza gmina nie ma aż tak wysokich wpływów z podatku CIT, jak Długołęka (1,5 mln PLN vs „wiszeńskie” 32 tys PLN) to sprawnie pozyskuje zewnętrzne dofinansowanie, czy to 1,5 mln PLN na drogę w Szymanowie (częściowo z programu NPPDL a częściowo od powiatu trzebnickiego tytułem współfinansowania inwestycji), czy to prawie 2mln PLN (w pozycji Dochody majątkowe) dofinansowania z UE głównie na kanalizację w roku 2015.

Przeanalizujmy pozycję wpływów budżetowych, jaką jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak widzimy gmina Długołęka przegania naszą gminę w tej pozycji zarówno pod kątem ilości mieszkańców jak i pod kątem średnich wpływów na mieszkańca. Na pewne rzeczy nie możemy mieć wpływu (np. na wysokość naszego podatku) ale na sam fakt, gdzie rozliczamy nasz podatek, jak najbardziej. Złożenie zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym Trzebnica z podaniem adresu zamieszkania nic nas nie kosztuje, a podwyższa nasze szanse i możliwości finansowe gminy na realizację upragnionej inwestycji.

Jako jeszcze ciekawostkę dla zainteresowanych tematem podaję poniżej dla porównania budżety pozostałych gmin naszego powiatu oraz budżet gminy Wrocław, która licząc prawie 65 razy więcej mieszkańców, niż gmina Wisznia Mała dysponuje kwotą prawie 110 razy większą w budżecie, niż nasza gmina.

BudżetyGmin_i_Powiatu

Wszystkie materiały tj. Zestawienie Długołęka-WiszniaMała, budżety gmin i powiatu_2015, budżet gminy Długołęka i budżet gminy Wisznia Mała są dostępne w zakładce Informacje.

Porównanie Gmin Długołeki i Wiszni Małej:

L.p. Dochody Gminy Dlugoleka średnio na mieszkańca Długołęka Dochody Gminy Wisznia Mała średnio na mieszkańca Wisznia Mała
Dochody bieżące
1 Leśnictwo 10 000,00
2 Transport i łączność 1 484 907,00
3 Gospodarka mieszkaniowa 523 000,00 163 270,00
4 Działalność usługowa 400,00
5 Administracja publiczna 317 700,00 394 200,00
6 Urzędy naczelnych organów władzy 4 394,00 1 652,00
7 Obrona narodowa 400,00 200,00
8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 1 000,00 1 000,00
9 PIT 27 908 601,00 1 013,72 8 918 359,00 905,60
10 CIT 1 500 000,00 54,48 32 041,00 3,25
11 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6 500 000,00 236,10 2 258 339,00 229,32
12 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 15 500 000,00 563,00 5 746 276,00 583,50
13 Podatek rolny od osób fizycznych 1 735 000,00 63,02 1 156 395,00 117,42
14 Podatek rolny od osób prawnych 185 000,00 6,72 252 784,00 25,67
15 Pozostałe podatki (wraz z odsetkami) 2 283 100,00 82,93 456 377,00 46,34
16 PCC od osób fizycznych 2 092 222,00 76,00 530 000,00 53,82
17 PCC od osób prawnych 120 000,00 4,36 200,00 0,02
18 Inne lokalne opłaty (w tym z tytułu odbioru odpadów komunalnych) 5 482 591,00 199,14 1 490 000,00 151,30
19 Subwencja oświatowa 23 451 515,00 851,82 6 613 974,00 671,61
20 Subwencja ogólna 561 082,00 56,97
21 Pozostałe odsetki 100 000,00 3,63 80 044,00 8,13
22 Oświata i wychowanie 1 883 073,00 68,40 357 600,00 36,31
23 Pomoc społeczna 3 521 200,00 127,90 1 927 700,00 195,75
24 Pozostałe zadania 247 200,00
25 Gospodarka komunalna 320 000,00 126 000,00
Dochody majątkowe 3 159 510,00 2 812 000,00
Dochody łącznie 96 845 906,00 3 517,70 35 364 400,00 3 591,02
liczba mieszkańców 27 531,00 9 848,00